Game Giải cứu

Game Giải cứu trên Taapgame. Tham gia game để giải cứu bảo vệ những người xung quanh, giải thoát nhiều người, giải cứu công chúa. Tất cả đều có trong mục Giải cứu của Taapgame